Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ από τον Νοέμβριο 2019

 Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που συστήθηκαν σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 16-12-1980 και το Προεδρικό Διάταγμα 524 στις 14-5-1981, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 137 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27ηςΜαίου 1981. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή - μη κερδοσκοπικό - χαρακτήρα, που σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής Χανίων», όπως ορίζει ο Νόμος 1069/80.

Μέχρι τον Νοέμβριο του 2019 η (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) είχε 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτιζόταν από 5 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Χανίων, 2 Δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 1 εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.

Το πλήθος των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου άλλαξε και είναι πλέον 11μελές.

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 699/2019 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την 798/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., 

το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα παρακάτω τακτικά μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς, ως εξής:

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ιδιότητα

1

Χρυσή Χατζηδάκη

Πρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Παναγιώτης Σημανδηράκης

Μέλος

Δήμαρχος/Δημοτικός Σύμβουλος

3

Αναστάσιος Αλόγλου

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Γεώργιος Ξανθουδάκης

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Γεώργιος Γεωργακάκης

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Εμμανουήλ Κεμεσίδης

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Λάμπρος Γούλας

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

8

Ευμορφία Μπάτσαρη

Μέλος

Ιδιώτης

9

Παντελής Πετσετάκης

Αντιπρόεδρος

Ιδιώτης

10

Λύκου Σοφία

Μέλος

Εκπρόσωπος ΤΕΕ Δυτ. Κρήτης

11

Λατινάκης Νικόλαος

Μέλος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΕΥΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Ελένη Ζερβουδάκη

Δημοτικός Σύμβουλος

2

Νικόλαος Χαζιράκης

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Μιχαήλ Καλογριδάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Ιωάννης Κουτράκης

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Ιωάννης Χατζάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Ιωάννης Σαρρής

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Κωνσταντίνος Πρωτοπαπαδάκης

Δημοτικός Σύμβουλος

8

Αντωνία Ζερβουδάκη 

Ιδιώτης

9

Εμμανουήλ Γιουρμετάκης

Ιδιώτης

10

Ιωάννης Δήμος

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

11

Ιάκωβος Βαϊδάκης

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.