Η Διοίκηση της ΔΕΥΑΧ (2014 - 2019)

         Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Χανίων (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) είναι μια από τις πρώτες επιχειρήσεις, που συστήθηκαν σε εφαρμογή του Νόμου 1069/80, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων στις 16-12-1980 και το Προεδρικό Διάταγμα 524 στις 14-5-1981, που δημοσιεύτηκε στο υπ' αρ. 137 φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως της 27ης Μαίου 1981. Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, με κοινωφελή - μη κερδοσκοπικό - χαρακτήρα, που σκοπό έχει: «τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης, ακαθάρτων και ομβρίων, καθώς και μονάδων επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της περιοχής Χανίων», όπως ορίζει ο Νόμος 1069/80.

Διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από 5 αιρετούς εκπροσώπους του Δήμου Χανίων, 2 Δημότες γνώστες θεμάτων Ύδρευσης και Αποχέτευσης, 1 εκπρόσωπο του Τ.Ε.Ε. Δυτικής Κρήτης και 1 εκπρόσωπο των εργαζομένων της Επιχείρησης.

 Σύμφωνα με την υπ' αριθ. 909/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χανίων και την μετέπειτα υπ' αριθ. 261/2014 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Υ.Α.Χ., το νέο Δ.Σ. απαρτίζεται από τα παρακάτω τακτικά μέλη με τους αντίστοιχους αναπληρωματικούς, ως εξής:

 

Τακτικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου ΔΕΥΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Θέση

Ιδιότητα

1

Σχετάκης Αντώνιος

Πρόεδρος

Ιδιώτης

2

Καραμπινάκης Νικόλαος

Αντιπρόεδρος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Λεβεντάκης Δημήτριος

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Κουτράκης Ιωάννης

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Ψυχογιού Ελένη

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Παπαδάκης Δημήτριος

Μέλος

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Βερναδάκη Σοφία

Μέλος

Ιδιώτης

8

Κοντεζάκης Βασίλειος

Μέλος

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

9

Λατινάκης Νικόλαος

Μέλος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

  

Αντίστοιχα Αναπληρωματικά Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου  ΔΕΥΑΧ

Α/Α

Ονοματεπώνυμο

Ιδιότητα

1

Κλωνιζάκης Μιλτιάδης

Ιδιώτης

2

Φιωτάκης Σταύρος

Δημοτικός Σύμβουλος

3

Ξανθουδάκης Γεώργιος

Δημοτικός Σύμβουλος

4

Βλαχάκης Μιχαήλ

Δημοτικός Σύμβουλος

5

Αλιφιεράκη Ελευθερία

Δημοτικός Σύμβουλος

6

Κοκκινάκη Μαρία

Δημοτικός Σύμβουλος

7

Σαλεβουράκης Εμμανουήλ

Ιδιώτης

8

Λύκου Σοφία

Εκπρόσωπος του ΤΕΕ Δυτικής Κρήτης

9

Γκαζής Νικόλαος

Εκπρόσωπος Εργαζομένων

 

Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης  (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.) ακολουθεί τη θητεία του Δημοτικού Συμβουλίου και λήγει μόλις εγκατασταθούν τα νέα μέλη.