Προκήρυξη Ανοικτού Δημόσιου ηλεκτρον.Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υδρομέτρων & υλικών ύδρευσης 2017

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 15/2/2017
Αριθ. Πρωτ.: 992
ΑΔΑ : 7ΚΕ0ΟΕΨΡ-389

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  VII: προκηρυξη διαγωνισμου 

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την Α.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 2.000 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ  ½” και 30 ΥΔΡΟΜΕΤΡΩΝ ¾’» και Β.) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΗ ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με Κριτήριο κατακύρωσης: την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί για το σύνολο του Προϋπολογισμού του κάθε Τμήματος (Α,Β)  που συμμετέχει ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον τα προσφερόμενα προϊόντα  πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Read more

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Διαλύματος Υποχλωριώδους Νατρίου 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 9/11/2016
Αριθ. Πρωτ.: 8159
ΑΔΑ : 77ΑΛΟΕΨΡ-2ΗΞ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει ανοιχτό δημόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΧΛΩΡΙΩΔΟΥΣ ΝΑΤΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΕΛ ΧΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α Χανίων με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, που θα δοθεί ανά μονάδα προϊόντος για την εκτέλεση της Προμήθειας, εφόσον το προσφερόμενο προϊόν πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού προϋπολογισμού 93.000,00€ (300.000*0,31€) πλέον ΦΠΑ για διάστημα δώδεκα μηνών που μπορεί να  αυξομειωθεί κατά τέσσερις μήνες ανάλογα με τις ανάγκες της ΔΕΥΑΧ, και με δικαίωμα προαίρεσης 30% ή 90.000 κιλά με αντίστοιχη αύξηση της προσυπολογιζόμενης δαπάνης 27.900,00€ πλέον ΦΠΑ, με τους ίδιους όρους προμήθειας χωρίς καμιά αντίρρηση και απαίτηση του προμηθευτή. Η δαπάνη  χρηματοδοτείται από την ΔΕΥΑΧ.

Read more

Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια 4 αυτοκινήτων 8ος 2016

Χανιά 28/7/2016
Αριθ. Πρωτ.: 4672
ΑΔΑ: ΩΘΘ2ΟΕΨΡ-8Ρ6

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει Πρόχειρο Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την: A. «Προμήθεια δύο (2) μικρών αυτοκινήτων καινούργιων κλειστού τύπου με διαχωριστικό με καύσιμο diesel» και B. «Προμήθεια δύο (2) μικρών επιβατικών αυτοκινήτων καινούργιων με καύσιμο βενζίνη για τις ανάγκες Επίβλεψης της ΔΕΥΑΧ» για τις ανάγκες της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων  με κριτήριο τη ποιο συμφέρουσα τεχνικά και οικονομικά προσφορά  και με δικαίωμα βαθμολογίας κριτηρίων έως 40%, προϋπολογισμού 43.986,00€ και των λοιπών εξόδων συμπεριλαμβανομένων, χωρίς Φ.Π.Α.

Read more

Προκήρυξη Μειοδοτικού Διαγωνισμού Προμήθειας Αποσμητών για Αντλιοστάσια Αποχέτευσης 2016

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Χανιά 24/06/2016
Αριθ. Πρωτ.: 3840
ΑΔΑ: ΩΡ8ΦΟΕΨΡ-3ΜΧ

Ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΣΜΗΤΩΝ ΓΙΑ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ» με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή στο σύνολο του Προϋπολογισμού εφόσον η τεχνική προσφορά πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές, προϋπολογισμού 25.000,00€ πλέον ΦΠΑ. Η δαπάνη χρηματοδοτείται από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Read more